ZAPROSZENI GOŚCIE

prof. dr Eliana Danilavichiutie                                                                                                                                                           Katedra Logopedii w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie

Eliana Danilavichiutie pracuje w Departamencie Patologii Mowy i Języka w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Narodowej Nauk Edukacyjnych na Ukrainie jako kierownik tej jednostki, jest związana również z Instytutem Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Borysa Grinchenki w Kijowie, gdzie wykłada patologię mowy i języka na studiach podyplomowych. Jest współtwórcą Międzynarodowego Programu „Ręka-Mózg”, którego celem jest neuropsycho-pedagogiczne modelowanie rozwoju dzieci z organicznym uszkodzeniem mózgu. W 2009 r. Eliana Danilavichiutie, jako członkini ukraińsko-kanadyjskiego projektu rozwoju edukacji integracyjnej na Ukrainie, uczestniczyła w praktycznym szkoleniu w Kanadzie, dotyczącym włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z projektem wzięła także udział w pracach dotyczących badania standardów i opracowywania wytycznych edukacyjnych. Eliana Danilavichiutie jest autorką ponad 70 publikacji naukowych. Wśród nich znalazły się prace z zakresu ukraińskich standardów państwowych, ukraińskich oraz angielskich kursów językowych oraz technik nauczania. Na co dzień łączy pracę naukową z praktyką logopedyczną.

Tytuł wystąpienia: Neurodynamiczne podejście do modelowania mowy w porażeniu mózgowym

 

prof. dr Kurt Eggers

Thomas More University College, University of Leuven, Belgia

 

Kurt Eggers jest doktorem w dziedzinie nauk biomedycznych, jak i psychologii rozwojowej. Prowadzi badania i wykłada w Instytucie Terapii Mowy i Audiologii w Uniwersytecie Thomasa More’a (Belgia). Jako profesor wizytujący pracuje również w University of Oulu (Finlandia). Jest koordynatorem ECSF, członkiem komitetu ds. płynności mowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (IALP). Upowszechnia wiedzę nt. zaburzeń płynności mowy, prowadząc liczne wykłady zarówno w Belgii, jak i poza jej granicami. Jego badania koncentrują się na roli temperamentu i procesów wspomagających w mówieniu, standardowych zaburzeniach mowy i zaburzeniach w zespole Downa.

Tytuł wystąpienia: Tendencje w terapii jąkania w 2017 roku: terapia oparta na dowodach – przekleństwo czy błogosławieństwo?

 

prof. dr Yulia O. Filatova 
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (MPSU), Moskwa, Federacja Rosyjska

Zainteresowania naukowe, badawcze i praktyczne Yulii Filatovej dotyczą diagnostyki i terapii zaburzeń mowy i języka, zwłaszcza zaburzeń płynności mowy. Jest autorką wielu prac badawczych i praktycznych – artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, a także monografii z zakresu jąkania, giełkotu oraz różnicowania diagnostyki zaburzeń płynności. Członkini International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA). Współpracuje z wieloma czasopismami naukowymi.

 

Tytuł wystąpienia: : Procesy rytmizacji mowy w kształtowaniu się mowy i jej zaburzeniach

 

prof. dr hab. Stanisław Grabias
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Językoznawca, od 1995 profesor; pracownik naukowy  UMCS w Lublinie. Od 1990 roku kierownik  Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie; pomysłodawca i  twórca specjalności logopedycznej na filologii polskiej, inicjator serii wydawniczej «Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia». W swoim dorobku posiada prace z zakresu leksykologii, językoznawstwa stosowanego i socjolingwistyki, a także logopedii. Jego prace wywarły wielki wpływ na rozwój logopedii w Polsce. Opublikował m.in.: O ekspresywności języka (1981), Przedmiot logopedii (1990), Język w zachowaniach społecznych (1994, wyd. 2 poprawione 1997); współautor (z L. Kaczmarkiem i T. Skubalanką) Słownika gwary studenckiej (1972, wyd. 2 1994); redaktor prac zbiorowych Głuchota a język (1981), Zaburzenia mowy (2001). Jest kreatorem polskiej myśli logopedycznej.

Tytuł wystąpienia: Między medycyną a lingwistyką. Logopedia jako dyscyplina naukowa

 

prof. dr Henriette W. Langdon 
Wydział Nauki o Komunikacji i jej Zaburzeniach, Uniwersytet Stanowy w San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Henriette W. Langdon jest profesorem San Jose State University w San Jose w Kalifornii; specjalizuje się z zaburzeniach komunikacji. Ma ponad 40-letnie doświadczenie w pracy naukowej, dydaktycznej, terapeutycznej. Obszary jej specjalizacji to dwujęzyczność, zaburzenia językowe i trudności w uczeniu się u dzieci, a także zagadnienia dotyczące diagnozy i wczesnej interwencji. Jest autorem artykułów i książek dotyczących m.in. pracy z dzieckiem i jego rodziną, gdy nie posługują się językiem właściwym dla danego kraju. Prof. Langdon mówi po hiszpańsku, polsku, francusku i angielsku, została wychowana w Meksyku przez rodziców i dziadków, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali z Polski. Po studiach wyjechała do USA, gdzie uzyskała stopnie naukowe na uniwersytetach w Tufts i w Bostonie.

Tytuł wystąpienia: Różnice pomiędzy językami czy zaburzenia? Studia przypadków uczniów mono- i bilingwalnych w czterech różnych językach

 

prof. nadzw. dr hab. Karel Neubauer 
Uniwersytet w Hradec Králové, Republika Czeska

Karel Neubauer jest profesorem logopedii na Uniwersytecie w Hradci Králové, w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Logopedii. Jest również koordynatorem Komitetu Ekspertów Stowarzyszenia Logopedów Klinicznych Republiki Czeskiej (AKL ČR) oraz stałym członkiem Komitetu Kwalifikacyjnego Logopedii Klinicznej Podyplomowego Instytutu Kształcenia Medycznego w Pradze (IPVZ Praha). Od ponad dwudziestu pięciu lat pracuje jako logopeda z dziećmi i z dorosłymi. Od piętnastu lat prowadzi klinikę logopedii w Czeskiej Lipie. W roku 1999 ukończył czteroletni program psychoterapii integracyjnej pod kierownictwem prof. Stanislava Kratochvíla i jest specjalistą z zakresu wykorzystania wspierającej psychoterapii niedyrektywnej oraz podejścia kognitywno-behawioralnego w kompleksowej terapii osób z zaburzeniami płynności mowy oraz neurogennymi zaburzeniami w komunikacji.

Tytuł wystąpienia: Dorosłe osoby po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego – wskazania do długoterminowej interwencji logopedycznej

 

dr hab. prof. UP  Mirosław Michalik
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kierownik Zakładu Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, redaktor naczelny serii „Studia Logopaedica”, zastępca redaktora naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”, kierownik studiów podyplomowych „Porozumiewanie się osób niemówiących”, koordynator studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii” (UJ, UP), biegły sądowy z zakresu logopedii, czynny logopeda.

 Tytuł wystąpienia: Kompetencja lingwistyczna osób niemówiących

 

dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk
Uniwersytet Szczeciński

językoznawca, logopeda, prof. w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w zawodzie logopedy zdobyła pracując w rozmaitych placówkach służby zdrowia i oświaty. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach logopedycznej teorii wadliwej wymowy, praktyce diagnostycznej i przyczynowym postępowaniu terapeutycznym u osób z wadą wymowy, w szczególności w odniesieniu do – pomijanej i niedocenianej w literaturze oraz w praktyce (medycznej i logopedycznej) – problematyki krótkiego wędzidełka języka. Zwieńczeniem jej prac badawczych są dwie monografie: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii (2013) i Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii (2013). Aktywnie działa na rzecz środowiska logopedycznego (m.in. przewodniczyła Zarządowi Pomorskiego Towarzystwa Logopedycznego, była członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego). Pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tytuł wystąpienia: Źródła niezgodności w ocenie (wędzidełka) języka

 

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska  
Uniwersytet Śląski w Katowicach

profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii.

Tytuł wystąpienia: Efektywność terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń czynności prymarnych i artykulacji

 

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

logopeda i językoznawca, kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. W badaniach naukowych zajmuje się głównie: psychogennymi zaburzeniami mowy, teorią narracji, jąkaniem, programami edukacyjnymi dla logopedów, diagnozą i terapią logopedyczną. Jako praktykujący logopeda specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia. Współtwórca Polskiego Związku Logopedów (1999), Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (2008-2014), Przewodniczący Komitetu Edukacyjnego IALP dla Logopedów (2013-2016), obecnie konsultant KE IALP dla Logopedów (od 2016). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współredaktor trzech monografii wieloautorskich, min. „Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego” (Lublin, 2015) Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Krzyżem Zasługi (2014).

Tytuł wystąpienia: Logopedia oparta na dowodach

 

dr hab. Lilianna Konopska
Uniwersytet Szczeciński

Lilianna Konopska, dr hab. – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka  pierwszego monograficznego opracowania na temat jakości wymowy osób z wadami zgryzu (Wymowa osób z wadą zgryzu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1996). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki zaburzeń mowy, diagnozy i terapii wymowy osób z wadami zgryzu (Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Wyd. UMCS, Lublin, 2015), zaburzeń w realizacji dźwięczności (Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015).

Tytuł wystąpienia: Pre-, peri- i wczesne postnatalne uwarunkowania dobrostanu dzieci z dyslalią desonoryzacyjną

 

 

dr hab. Anita Lorenc

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

fonetyk, surdologopeda, językoznawca. Wieloletni pracownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego.  Prowadzi badania naukowe z zakresu akustyki mowy, surdologopedii i fonetyki eksperymentalnej. Jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, poświęconego opisowi współczesnej wymowy polskiej z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej. Od lat angażuje się również w różnego rodzaju projekty naukowe związane m. in. z opracowaniem bazy danych mowy polskiej, portalu edukacyjnego polskiej fonetyki stosowanej, internetowej encyklopedii logopedii oraz z pracami realizacyjnymi badań przesiewowych z wykorzystaniem programów „Słyszę…”„Mówię…”. Brała udział w pracach nad polską, angielską i hiszpańską wersją językową testu „Mówię…”. Autorka dwóch monografii: Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna [2008] oraz Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej [2016], a także kilkudziesięciu artykułów, recenzji oraz haseł encyklopedycznych. Współautorka oprogramowania komputerowego do analizy danych artykulograficznych.

Tytuł wystąpienia: Charakterystyka artykulacyjna polskich retrofleksów

 

dr hab. Irena Polewczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 1991 roku.  Od 2002 roku jest opiekunem naukowym Logopedycznego Koła Naukowego – Lallatio na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jest teoretykiem i praktykiem w dziedzinie logopedii.
Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, głównie na  Słowacji  oraz  w Belgii. Jest autorką ponad 70 artykułów z zakresu logopedii i pedagogiki oraz autorką i współautorką 6 książek w tym monografii habilitacyjnej zatytułowanej – „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju  percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnych” wydanej przez Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.  Książka stanowi studium teoretyczno – empiryczne dotyczące percepcji słuchowej z perspektywy wielu dyscyplin naukowych – zarówno pedagogicznych, psychologicznych, językoznawczych w szczególności fonetyki akustycznej, jak i medycznych. Poprzez wieloaspektowe ujęcie zagadnienia książka staje się kompendium wiedzy na temat percepcji słuchowej. Ostatnie zainteresowania ukierunkowane są na zagadnienia związane z funkcjonowaniem dzieci z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego. W tym zakresie współpracuje z kliniką foniatryczną w Poznaniu, Wydziałem Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją Bonum Commune  oraz wrocławskim ośrodkiem badania słuchu.

Tytuł wystąpienia: Funkcjonowanie dziecka z APD w szkole – wyzwania edukacyjne